Regulamin - Warunki Sprzedaży - Firma HERB Sp. z o.o.

Warunki sprzedaży HERB Sp. z o.o. 38-500 Sanok, ul. 1000-lecia 83,

NIP: 687 180 37 51, Regon: 371182798, Nr KRS 0000217884 Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego, Kapitał zakładowy: 700 000,00 PLN


1. Przedmiot współpracy

1. System Zamówień skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą (dalej: Kupujący).

2. Ogólne warunki współpracy określają warunki i zasady na jakich Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać Kupującemu materiały dostępne w ofercie handlowej Sprzedającego, zwanymi dalej Towarami.

3. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje Towary w celu dalszej odsprzedaży.

4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu uzgodnią cenę za dostarczone Towary.

5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją warunków współpracy przez Kupującego.

 

2. Ogólne warunki współpracy

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia do Kupującego uzgodnionych ilości Towarów, przy czym dostarczenie Towarów nastąpi za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

2. Kupujący wysyłając koszyk z zamówieniem składa ofertę kupna określonego w nim Towary.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

4. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towarów i składania zamówień przez osoby upoważnione.

5. Kupujący przejmuje odpowiedzialność za Towary z chwilą ich odbioru, a w przypadku odbioru we własnym zakresie - z chwilą załadunku na środek transportu Kupującego.

 

3. Warunki płatności

1. Transakcje kupna - sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym odbywają się w cenach zgodnych z Cennikiem, pomniejszonych o rabat i powiększonych o podatek VAT.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.

3. W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone Towary, Sprzedający ma prawo:

- wstrzymać realizację dostaw do czasu uregulowania zaległych należności,

- zmienić formę płatności,

- zmienić termin płatności poprzez jego skrócenie.

4. W każdym przypadku nieterminowego regulowania płatności, Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie.

 

4. Składanie zamówień i realizacja dostawy.

1. Kupujący składa zamówienie na Towary do Sprzedającego poprzez dodanie do koszyka w internetowym panelu zamówień i wysłanie do Sprzedającego. Dodanie do koszyka, nie jest równoznaczne z zamówieniem Towarów.

2. Dokładamy starań aby zamówienia złożone do godz. 12.00 były dostarczone w następnym dniu roboczym, złożone po godz. 12.00 w ciągu 2 dni roboczych (nie dotyczy zamówień węży, ładunków paletowych oraz Kupujących, dla których spedytor przewidział dłuższe terminy dostaw – szczegółowe informacje dostępne u Sprzedającego) .

3. Koszty dostawy:

Dla wartości zamówienia netto:

0 ÷ 999 zł - 25,00 zł pobranie / 16 zł netto przelew

1000 zł i powyżej – dostawa na koszt Sprzedającego.

4. Na podstawie zamówienia, Sprzedający dostarcza zamówione Towary a Kupujący potwierdza fakt ich przyjęcia na liście przewozowym.

5. Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę i jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 5. Gwarancja 

Firma HERB Sp. z o.o. udziela 24 miesięcy gwarancji na swoje wyroby: przewody hydrauliczne, pneumatyczne, paliwowe oraz części złączne. Termin biegnie od daty zakupu pod warunkiem przestrzegania przez

Klienta (użytkownika) warunków eksploatacyjnych, przechowywania i dostarczania. Natomiast towary handlowe (zawory, szybkozłącza, siłowniki, węże z metra itp.) posiadają 12 miesięczny okres gwarancyjny. 

6. Reklamacje

1. Reklamacje jakościowe oraz ilościowe składać należy pisemnie, pocztą elektroniczną (herb@herb.com.pl).

2. Warunkiem podjęcia reklamacji jest prawidłowo wypełniony przez Kupującego, dokument zawierający:

- Pełną nazwę firmy, NIP i podpis reklamującego,

- datę wystawienia i nr faktury,

- nazwę części - numer katalogowy (indeks),

- ilość sztuk reklamowanych,

- przyczynę reklamacji.

3. Dokument wraz z reklamowanym towarem należy wysłać do Sprzedającego.

4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia Towaru Sprzedającemu.

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji następuje wymiana towaru na nowy bądź jego naprawa.

6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji sporządzone zostanie jego pisemne uzasadnienie oraz zwrot reklamowanego towaru do Kupującego.

7. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji do siedziby Sprzedającego i z powrotem może odbywać się za pośrednictwem:

- Przedstawiciela Handlowego Sprzedającego,

- firmy kurierskiej DHL, po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem handlowym Sprzedającego.

8. Strony ustalają, że koszty dostarczania i odbioru reklamowanego towaru w sposób określony w ust. 7 ponosi Sprzedający, natomiast w innych przypadkach koszty te obciążają Kupującego.

9. Wszelkie niezgodności ilościowe w dostawie należy zgłaszać niezwłocznie po dostawie maksymalnie do 5 (pięciu) dni od dnia dostawy. Po tym okresie każde tego typu zgłoszenie będzie traktowane jako powstałe z winy Kupującego i nie będzie przyjmowane.

10. Firma HERB Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez towary sprzedane Kupującemu tylko i wyłącznie do wysokości wartości ceny sprzedanych towarów, które były wadliwe lub nie odpowiadały właściwościom określonym na etykiecie towaru. Kupujący powinien ponadto poinformować Firmę HERB Sp. z o.o. o wypadkach wadliwości towaru natychmiast po ujawnieniu się wady.

 7. Inne

1. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 6871803751.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze współpracy, strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy według miejsca siedziby Sprzedającego.

3. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdej zmianie miejsca prowadzonej działalności. W przypadku braku powiadomienia, korespondencja wysłana na ostatni znany adres będzie uznana za skutecznie doręczoną.