Regulamin - Warunki Sprzedaży - Firma HERB Sp. z o.o.

Ogólne Warunki sprzedaży HERB Sp. z o.o. 38-500 Sanok, ul. 1000-lecia 83,

NIP: 687 180 37 51, Regon: 371182798, Nr KRS 0000217884 Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego, Kapitał zakładowy: 700 000,00 PLN


1. Przedmiot współpracy

1. System Zamówień skierowany jest do przedsiębiorców – podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (dalej: Kupujący).

2. Ogólne warunki współpracy określają warunki i zasady na jakich Sprzedający zobowiązuje się sprzedawać Kupującemu materiały i towary dostępne w ofercie handlowej Sprzedającego, zwanymi dalej Towarami.

3. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu uzgodnioną cenę za dostarczone Towary.

4. Zarówno rejestracja w Systemie Zamówień, jak i złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków współpracy (sprzedaży) przez Kupującego.

 

2. Ogólne warunki współpracy

1. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia do Kupującego uzgodnionych ilości Towarów, przy czym dostarczenie Towarów nastąpi za pośrednictwem firmy spedycyjnej, o ile strony nie umówiły się inaczej.

2. Kupujący wysyłając koszyk z zamówieniem składa ofertę kupna określonego w nim Towary.

3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego dokumentu.

4. Kupujący zobowiązuje się do odbioru Towarów i składania zamówień przez osoby upoważnione. Przyjmuje się, że osoba, która złożyła oświadczenie w imieniu Kupującego była upoważniona do składania wiążących oświadczeń woli w zakresie zawarcia i realizacji danej umowy.

 

3. Warunki płatności

1. Transakcje kupna - sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym odbywają się w cenach zgodnych z Cennikiem z chwili złożenia zamówienia, pomniejszonych o ew. rabat i powiększonych o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w momencie dojścia do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia.

3. W przypadku nieterminowego regulowania należności za dostarczone Towary, Sprzedający ma prawo:

- wstrzymać realizację dostaw do czasu uregulowania zaległych należności; termin zapłaty wiążący Kupującego wskazywany jest na fakturze VAT;

- zmienić formę płatności,

- zmienić termin płatności poprzez jego skrócenie.

4. W każdym przypadku nieterminowego regulowania płatności, Sprzedający ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

5. Opóźnienie w zapłacie za towar trwające dłużej niż 21 dni uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy w całości albo w części.

6. Umowa zawierana jest na podstawie złożonego przez Kupującego zamówienia (oferty). Zamówienie jest składane poprzez:

a)  strony internetowej Sprzedającego - oświadczenie wysłane drogą elektroniczną, za jej pośrednictwem;

b) wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej działu sprzedaży Sprzedającego.

c) zamówienie telefoniczne, złożone uprawnionemu pracownikowi Sprzedającego i następnie potwierdzone przez obie strony.

Złożenie zamówienia przez Kupującego stanowi równocześnie potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszych warunków handlowych.

7. Stany magazynowe danych towarów, uwidocznione na stronie internetowej Sprzedającego mają charakter wyłącznie orientacyjny. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kupującemu potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia przez Przedstawiciela Sprzedającego (przyjęcie oferty).

  

4. Składanie zamówień i realizacja dostawy.

1. Kupujący składa zamówienie na Towary do Sprzedającego poprzez dodanie towarów do koszyka w internetowym panelu zamówień i wysłanie zamówienia do Sprzedającego. Dodanie do koszyka, nie jest równoznaczne z zamówieniem Towarów ani z zawarciem umowy sprzedaży.

2. Zamówienia są realizowane przez Sprzedającego niezwłocznie; czas ich realizacji może różnić się w zależności od rodzaju zamawianego towaru.

3. Koszty dostawy różnią się od wartości zamówienia i dostawy towaru. O ile przy zamówieniu nie zaznaczono inaczej wynoszą one dla wartości zamówienia netto:

- od 0 do 999,99 zł - 25,00 zł pobranie / 16 zł netto przelew

- od1000 zł i powyżej – dostawa na koszt Sprzedającego.

4. Na podstawie zamówienia, Sprzedający dostarcza zamówione Towary a Kupujący potwierdza fakt ich przyjęcia na liście przewozowym.

5. Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę i jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest niezaleganie przez Kupującego z płatnościami na rzecz Sprzedającego.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną Kupującemu oraz jego utracone korzyści w szczególności w sytuacji, gdy dostawa towaru lub wyrobu jest niemożliwa lub opóźniona z przyczyn niezależnych od sprzedającego, zwłaszcza takich jak: siła wyższa, braki w dostawach energii elektrycznej, opóźnienia dostaw od podmiotów trzecich, strajki, zamieszki, blokady dróg. W takim przypadku termin dostawy ulega wydłużeniu o czas trwania zdarzenia (przeszkody).

  

 5. Gwarancja i reklamacje jakościowe.

1. Sprzedający udziela gwarancji na swoje wyroby na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie.

2. Udzielana jest gwarancja jakości na okres 24 miesięcy na wyroby własne, produkowane przez Sprzedawcę. Na okres 12 miesięcy udzielana jest gwarancja na produkty, sprzedawane przez Sprzedawcę, lecz wyprodukowane przez podmioty trzecie.

3. Termin rozpoczęcia gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru towaru przez Kupującego.

4. Kupujący bezpowrotnie traci gwarancję w przypadku:

a) nieprzestrzegania warunkóweksploatacyjnych, nieprawidłowego przechowywania danego towaru;

b) jakiejkolwiek ingerencji przez osobę trzecią w przedmiot sprzedaży lub części wchodzących w jego skład.

5. W przypadku wystąpienia wady wyrobu, nabywca zobowiązany jest dokonać pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedającemu. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres: Firma HERB Sp. z o.o. 38-500 Sanok, ul. 1000-lecia 83. Zgłoszenia reklamacyjne kierowane do Firmy HERB Sp. z o.o. winno być dokonywane bezpośrednio przez nabywcę bądź  osobę przez niego upoważnioną. Do reklamacji należy dołączyć pismo z informacjami co jest przyczyną reklamacji oraz warunki pracy (w szczególności takie jak ciśnienie, temperatura układu, w którym reklamowany wyrób był zamontowany) oraz kserokopię faktury, na podstawie której dokonano zakupu wyrobu w Firmie HERB Sp. z o.o. Reklamacja może zostać zgłoszona także na następujący adres e-mail: herb@herb.com.pl

6. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w przeciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamowanego wyrobu do Firmy HERB Sp. z o.o. Firma HERB Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeśli z przyczyn niezależnych od Firmy HERB Sp. z o.o. - zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym w zd. 1 terminie nie jest równoznaczny z jej uznaniem.

7. Uznając zgłoszenie reklamacyjne za zasadne Firma HERB Sp. z o.o. dokonuje wymiany wadliwego wyrobu na wolny od wad.

8. Firma HERB Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez towary sprzedane Kupującemu tylko i wyłącznie do wysokości wartości ceny sprzedanych towarów, które były wadliwe lub nie odpowiadały właściwościom określonym na etykiecie towaru. Kupujący powinien ponadto poinformować Firmę HERB Sp. z o.o. o wypadkach wadliwości towaru natychmiast po ujawnieniu się wady.

9. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji Firma HERB Sp. z o.o. ma prawo obciążyć reklamującego kosztami zwrotu i dostarczenia wyrobu oraz kosztami jego kontrolnego badania.

10. Firma HERB Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane nieprawidłowym użytkowaniem, serwisowaniem, przechowywaniem i transportem swoich wyrobów i towarów.

11. Ogólne warunki rozpatrywania reklamacji zostały opracowane w oparciu o procesy zawarte w Systemie Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz Warunki Techniczne WT/HERB.  

12. Wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

13. Gwarancja nie obejmuje w szczególności:

- uszkodzeń mechanicznych sprzedanych rzeczy oraz wad nimi wywołanych;

- wad powstałych z niedbalstwa lub winy nabywcy, w szczególności wad wynikających z używania rzeczy do celów niezgodnych z przeznaczeniem;

- wady, będących skutkiem napraw podjętych przez nabywcę we własnym zakresie;

- wad stanowiących skutek siły wyższej lub zdarzeń losowych, w szczególności takich jak pożar, zalanie, wyładowania elektryczne, działanie środków chemicznych;

- wady powstałych na skutek niewłaściwego używania lub niewłaściwego przechowywania sprzedanych rzeczy.

14. Rozpoczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ustalonej ceny za sprzedane rzeczy.

15. Rzeczy zwrócone przez Kupującego w ramach reklamacji uznanej przez Sprzedawcę, przechodzą na własność Sprzedawcy.

16. Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zbadania zakupionego towaru  pod względem jakościowym i ilościowym, jak również jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o wadzie lub brakach dostrzeżonych podczas badania. W sytuacji, gdy wada wyszła na jaw w późniejszym czasie, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Sprzedającego o wadzie nie później niż w terminie 7 dni od dnia ujawnienia wady. Niedochowanie terminu zawiadomienia o wadzie oraz obowiązku zbadania towaru skutkuje utratą przez Sprzedającego uprawnień z tytułu gwarancji.

17. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji do siedziby Sprzedającego i z powrotem może odbywać się za pośrednictwem:

- Przedstawiciela Handlowego Sprzedającego,

- firmy kurierskiej po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielem handlowym Sprzedającego.

18. Strony ustalają, że koszty dostarczania i odbioru reklamowanego towaru w sposób określony w pkt. 17 ponosi Sprzedający w przypadku zasadności reklamacji, natomiast w innych przypadkach koszty te obciążają Kupującego.

19. W przypadku gdy wysyłka towaru realizowana jest przez przewoźnika na zlecenie Kupującego lub odbiór dokonywany jest bezpośrednio przez Kupującego,  przejście ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru  przechodzą na Kupującego w momencie wydania towaru z magazynu Sprzedającego.

  

6. Reklamacje ilościowe.

1. Reklamacje ilościowe składać należy pisemnie, na adres Sprzedającego lub pocztą elektroniczną na adres herb@herb.com.pl.

2. Warunkiem podjęcia reklamacji jest dostarczenie przez Kupującego dokumentu zawierającego:

- Pełną nazwę firmy, NIP i podpis reklamującego,

- datę wystawienia i nr faktury,

- nazwę części - numer katalogowy (indeks),

- ilość sztuk reklamowanych,

- przyczynę reklamacji.

3. Dokument o którym mowa pkt. 2 należy wysłać do Sprzedającego w sposób wskazany w ust. 5 pkt 5.

4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. Brak rozpatrzenia reklamacji we wskazanym w zd. 1 terminie nie jest równoznaczny z jej uznaniem.

 

5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji sporządzone zostanie jej pisemne uzasadnienie.

6. Wszelkie niezgodności ilościowe w dostawie należy zgłaszać niezwłocznie po dostawie maksymalnie do 5 (pięciu) dni od dnia dostawy. Po tym okresie każde tego typu zgłoszenie będzie traktowane jako powstałe z winy Kupującego i nie będzie przyjmowane.

 

 7. Inne

1. Sprzedający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 6871803751.

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze współpracy, strony będą starały się rozwiązywać polubownie, a w przypadku braku porozumienia, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy według miejsca siedziby Sprzedającego.

3. Strony zobowiązują się informować wzajemnie o każdej zmianie miejsca prowadzonej działalności. W przypadku braku powiadomienia, korespondencja wysłana na ostatni znany adres będzie uznana za skutecznie doręczoną.

4. Kupujący zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji dotyczących przedmiotu umowy, w tym w szczególności informacji handlowych i technicznych, które uzyskał w trakcie realizacji umowy sprzedaży. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy informacji ujawnionych publicznie przez Sprzedającego.  Kupujący zapewnia przestrzeganie obowiązku zachowania poufności przez jego pracowników,  przedstawicieli oraz podmioty z nim współpracujące, które posiadają dostęp do ww. informacji.

5. W przypadku gdy Kupujący stosować będzie własne wzorce umowne, w szczególności takie jak  ogólne warunki umów, czy regulaminy, wzorce te nie znajdują zastosowania w stosunkach prawnych ze sprzedającym.  Strony zawierają umowę na zasadach przewidzianych w niniejszym dokumencie, o ile nie została zawarta odrębna pisemna umowa regulująca w odmienny sposób warunki transakcji pomiędzy stronami.

6. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków sprzedaży okazało się w całości lub w części nieważne, okoliczność ta w nie wpływa na ważność i moc obowiązującą pozostałych postanowień warunków.